İşkence ve kötü muamelede hesap verilebilirliğin sağlanması TİHV’in kuruluşundan bugüne kadar temel amaçlarından biri olmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda, adalete erişimin kişilerin iyileşme süreci açısından taşıdığı önem akıllarda tutularak, işkencenin ortaya çıkarılması ve işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalanların ve/veya yakınlarının adalete erişimlerinin sağlanması en önemli hedeflerimizden biri olmuştur.

Bu hedef doğrultusunda, TİHV hukuk birimi yasal destek çalışmalarını hukukçu kadrosu koordinatörlüğünde, gönüllü hukukçuların da desteğiyle sürdürür. Bireysel başvurulara sunduğu desteğin yanı sıra örnek davalar yaratılması ve işkenceye ilişkin kamu farkındalığının arttırılması yönünde de çaba gösterir.

İşkence ve diğer kötü muamelenin raporlanması/tespiti de adalete erişimde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat yetersiz ve eksik olan adli raporlar işkence ve kötü muameleye maruz kalmış kişileri yasal mücadelelerinde çaresiz bırakmaktadır. Bu nedenle TİHV, TTB ve ATUD ile birlikte tıp biliminin tüm olanaklarını kullanarak ve etik değerlere hürmet ederek “alternatif tıbbi değerlendirme raporu” hazırlama yöntemini geliştirmiştir. Yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işkence ile ilgili kararlarında önemli bir referans kaynağı olan bu raporlar Türkiye’deki hukuksal süreçlerde de zaman zaman referans kaynağı olabilmektedir.

Paylaş