MENÜ
ANA SAYFA
x

Ulusal Önleme Mekanizması 2022 Yılı Değerlendirme Raporu

GİRİŞ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün (Seçmeli Protokol) onaylanması ve sonraki süreçte yürütülen çalışmalarda Ulusal Önleme Mekanizmasının hayata geçmesinin önemi konusunda “İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl”[1] ve “Ulusal Önleme Mekanizmaları ‘Türkiye İnsan Hakları Kurumu’ Türkiye için Uygun Bir Model mi?”[2] araştırmalarını yayınlamıştır. 2011 yılından itibaren ise etkin ulusal önleme mekanizmasının kurulması amacıyla gerçekleştirilen uluslararası katılımcılı pek çok toplantı düzenlemenin ve katılımcısı olmanın yanı sıra, gelinen aşamaya dair, ilgili uluslararası standartları gözeterek yıllık değerlendirme raporları hazırlamıştır.[3]

BM Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 2002’de oylanan ve 22 Haziran 2006’da yürürlüğe giren Seçmeli Protokol’e 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle 92 devlet taraftır.[4] Seçmeli Protokol’ün temel ilkesi insanların özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları mekânlara bağımsız uluslararası ve ulusal organlar tarafından gerçekleştirilecek düzenli ziyaretler sistemi kurmaktır. Bu kapsamda, işkencenin önlenmesi amacıyla, alıkonulma yerlerine haberli veya habersiz ziyaretler yapmak üzere fonksiyonel, yapısal ve personel rejimi açısından bağımsız; finansal ve insan kaynağı açısından yeterli; yetkileriyle alıkonulma yerlerine erişim güvenceleri iç hukukta anayasal ya da yasal olarak belirlenmiş ulusal önleme mekanizmasının kurulup kurulmadığı değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin ulusal önleme mekanizması, 28 Ocak 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHK) ulusal önleme mekanizması olarak görevlendirilmesiyle ilk kez kurulmuştur.[5] Paris İlkeleri ve Seçmeli Protokol dü- zenlemeleri, yanı sıra ilgili sivil toplum örgütleri ile uluslararası toplum ve dahi kamu temsilcilerinin değerlendirmelerine ve TİHK’in bir ulusal insan hakları kurumu sıfatıyla yapısal ve fonksiyonel olarak görev üstlenemeyeceğine yönelik tespitlere rağmen TİHK, ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiştir. Daha sonra ise 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede 6701 sayılı Kanun ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK ya da Kurum) kurulmuş, ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiş ve TİHK ilga edilmiştir.

Bu çalışma, Seçmeli Protokolün uygulanmasının periyodik olarak izlenmesi amacıyla 2022 yılı Ocak ayından 2022 yılı Aralık ayına kadar süren bir yıllık sürecin Ulusal Önleme Mekanizması kapsamında değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada TİHEK’e dair ulusal önleme mekanizması kapsamında değerlendirmelerimiz ile TİHEK’in ulusal önleme mekanizması faaliyetleri ve internet sitesinde yayınlanan ulusal önleme mekanizması işlevi gereği gerçekleşen ziyaretlerin raporları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

RAPORU PDF BİÇİMİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Dipnotlar

[1] ALTIPARMAK, Kerem; ÜÇPINAR, Hülya, TİHV Yayınları, Ankara, Mayıs 2008 http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/Yayinlar/Iskenceyi Onlemede Ortak Akil.pdf

[2] ÜÇPINAR, Hülya: TİHV Yayınları, Ankara, Eylül 2012

[3] Değerlendirme Raporları için bkz: Ulusal Önleme Mekanizması 2021 Yılı Değerlendirme Raporu, Ulusal Önleme Mekanizması 2020 Yılı Değerlendirme Raporu, Ulusal Önleme Mekanizması 2019 Yılı Değerlendirme Raporu, Ulusal Önleme Mekanizması 2017 Yılı Değerlendirme Raporu, Ulusal Önleme Mekanizması 2016 Yılı Değerlendirme Raporu, Ulusal Önleme Mekanizması 2015 Yılı Değerlendirme Raporu

[4]https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en

[5] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140128-4.htm