MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Hakkında

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (IHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. TİHV’in kuruluşu, insan hakları savunucularının 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında hem İHD’de hem de Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) işkencenin önlenmesi ve işkenceye maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik neler yapılabileceğine dair girdikleri çaba ve arayışlarının sonucudur. Uzun yıllardır işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda biriktirdiği bilgi ve deneyim sonucu alanda adeta bir okul haline gelen TİHV uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur.

TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır

TİHV’in temel faaliyetiişkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travma ile baş ederek fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik haline ulaşmalarına ve her düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan TİHV kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık 18.000’den fazla işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmış kişiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.

TİHV tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına ek olarak işkencenin etkin şekilde belgelenmesi, soruşturulması ve önlenmesine ilişkin çalışmalar da gerçekleştirmektedir. İşkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesinde tek uluslararası belge olan BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezanın Etkin Soruşturulması ve Belgelenmesi Kılavuzu (İstanbul Protokolü)’nün hazırlanmasında öncü bir rol oynamıştır. Ayrıca Türkiye ve diğer ülkelerde sağlık ve hukuk alanında çalışanlara yönelik işkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan İstanbul Protokolü Eğitimlerinin organizasyonunda önemli bir rol oynamıştır. 2008 yılında Adlî Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nin katkılarıyla, işkencenin tıbbî olarak belgelendirilmesine ilişkin bu kapsamda dünyada bir ilk olan İşkence Atlası’nı yayınlamıştır.

Ayrıca Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar işkencenin önlenmesi amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde gerekli mekanizmaların kurulması ve var olanların etkinleştirilmesine katkı sağlamak için lobi ve savunuculuk çalışmaları yürütmüştür. İşkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali başta olmak üzere insan hak ve özgürlükleri ihlallerine ilişkin çok sayıda rapor ve yayın hazırlamıştır. TIHV 2000 yılından bugüne ‘‘hakikat, adalet ve onarım’’ çerçevesinde toplumsal travma ile baş etme konusunda da çalışmalar yürütmekte, ulusal ve uluslararası eğitim, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemektedir.

TİHV çalışmalarını aşağıdaki değerler ışığında yürütmektedir:

 • Evrensel insan hakları değerlerine bağlılık.
 • İşkence ve diğer kötü muamelenin karşısında olmak.
 • Ayrımcılığa ve diğer tüm insan hakları ihlallerine karşı olmak.
 • Demokrasi, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine bağlılık.
 • Etik ilkelere bağlılık.
 • Hakkındaki suçlama, siyasi görüşü ve kimliği ne olursa olsun işkence gören herkese eşit ve aynı ilkeler çerçevesinde hizmet sunmak.
 • İşkence ve diğer kötü muamelenin önlenmesinde bütüncül yaklaşıma bağlılık.
 • Gönüllülük ile profesyonelliğin dengeli biçimde harmanlanması.
 • Örgütsel bağımsızlık, kolektif çalışma, dayanışma ve sürekli yenilenme.
 • Esas olanın hayatı dönüştürmek olduğu gerçeğinden hareketle “uygulama, bilimsel araştırma ve eğitim” üçlemesinin bütünselliği.

 

YÖNETİM KURULUMUZ

TİHV Yönetim Kurulu, İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyelerine ek olarak TİHV Yönetim Kurulu veya üye tam sayısının onda birinin önerisiyle aday gösterilen, vakıf amaçlarına hizmet etmiş, çaba harcamış ya da etkin çalışmalar yapacağına inanılan, her yıl en fazla 5 yeni üyenin seçilebildiği Vakıf Kurucular Kurulu Üyeleri arasından üç yıl için seçilen 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Metin BAKKALCI (Başkan)

Coşkun ÜSTERCİ (Genel Sekreter)

Saadet Erdem Kalyoncugil (Sayman)

Üyeler:

Şebnem Korur Fincancı

Nilgün Toker

Halil İbrahim Vargün

Canan Korkmaz

Ümit Biçer

Murat Aba 

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ümit Efe

Mehmet Emin Yüksel

Feride Aksu Tanık

Zeki Gül

Rehşan Bataray Saman

ASIL VAKIF DENETÇİLERİ

Sevim Çiçek

Mustafa Cinkılıç

Barış Yavuz

YEDEK VAKIF DENETÇİLERİ

Nihat Bulut

A. Serdar Tekin

GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARIMIZ

2021-2024 YÖNETİM KURULUMUZ

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Metin BAKKALCI, Coşkun ÜSTERCİ, Nihat BULUT, Şebnem Korur Fincancı, Nilgün Toker, Ümit Efe, Hüseyin Küçükbalaban, Ümit Biçer, Barış Yavuz

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Berna Arda, 
Türkcan Baykal
, Mehmet Emin Yüksel
, Zeki Gül
, Rehşan Bataray Saman

ASIL VAKIF DENETÇİLERİ
Mehmet Vural, Mustafa Çinkılıç, Sabri Dokuzoğuz

YEDEK VAKIF DENETÇİLERİ
Haşim Aydıncak, Mehmet Antmen


2018-2021 YÖNETİM KURULUMUZ

Metin BAKKALCI , Coşkun ÜSTERCİ, Nihat BULUT, Türkcan BAYKAL, Şebnem KORUR FİNCANCI, Mehmet Sezai BERBER, Ümit BİÇER, Mehmet Emin YÜKSEL, Barış YAVUZ

Yedek Üyeler: Berna ARDA, Sevim SALİHOĞLU, Sabri DOKUOĞUZ, Nilgün TOKER, Tanıl BORA

ASIL VAKIF DENETÇİLERİ

Mehmet VURAL, Mustafa ÇİNKILIÇ, Zeki GÜL

YEDEK VAKIF DENETÇİLERİ

Haşim AYDINÇAK, Mehmet ANTMEN


2015-2018 YÖNETİM KURULUMUZ

Şebnem KORUR FİNCANCI, Metin BAKKALCI, T.Levent KUTLU, Berna ARDA, Coşkun ÜSTERCİ, Barış YAVUZ, Hasan ANLAR, Ümit BİÇER, Sezai BERBER


2012-2015 YÖNETİM KURULUMUZ

Şebnem KORUR FİNCANCI, Metin BAKKALCI, T.Levent Kutlu, Sabri DOKUZOĞUZ, Berna ARDA, M.Emrah ŞEYHANLIOĞLU, Hürriyet ŞENER, Necdet İPEKYÜZ, Muhsin BİLAL


2009-2012 YÖNETİM KURULUMUZ

Şebnem KORUR FİNCANCI, Metin BAKKALCI, Sabri DOKUZOĞUZ, Okan AKHAN, Coşkun ÜSTERCİ, Hürriyet ŞENER, Necdet İPEKYÜZ, Muhsin BİLAL, Nart BOZKURT, Necdet İPEKYÜZ


2006-2009 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, Metin BAKKALCI, Metin AKSOY, Okan AKHAN, Mustafa ÇİNKILIÇ, Coşkun ÜSTERCİ, Hürriyet ŞENER, Necdet İPEKYÜZ, Muhsin BİLAL


2003-2006 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, Sedat ASLANTAŞ, Sabri DOKUZOĞUZ, M. Selim ÖLÇER, Okan AKHAN, Şükran İRENÇİN, Günseli KAYA, Mustafa ÇİNKILIÇ, Mehmet VURAL


2000-2003 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, M. Selim ÖLÇER, Sabri DOKUZOĞUZ, Sedat ASLANTAŞ, Okan AKHAN, Mehmet VURAL, Günseli KAYA, Mustafa ÇİNKILIÇ, Şükran İRENÇİN, Türkcan BAYKAL


1997 – 2000 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, Veli LÖK, Hüsnü ÖNDÜL, Okan AKHAN, M. Selim ÖLÇER, Sabri DOKUZOĞUZ, Şükran İRENÇİN, Mehmet VURAL, Sedat ASLANTAŞ, Türkcan BAYKAL, Mustafa ÇİNKILIÇ


1994 – 1997 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, Haldun ÖZEN, Veli LÖK, Mahmut T.ÖNGÖREN, Ata SOYER, Hüsnü ÖNDÜL, Şükran AKIN, Fevzi ARGUN, Okan AKHAN, Murat YETKİN, M. Selim ÖLÇER, Sabri DOKUZOĞUZ, Şükran İRENÇİN, Mehmet VURAL


1991 – 1994 YÖNETİM KURULUMUZ

Yavuz ÖNEN, Haldun ÖZEN, İhsan ATAR, Gencay Gürsoy, Veli LÖK, Mahmut T.ÖNGÖREN, Ata SOYER, Hüsnü ÖNDÜL, Şahika YÜKSEL, Okan AKHAN, Murat YETKİN

KURUCULAR KURULUMUZ

TİHV Kurucular Kurulu, vakıf amaçlarına uygun olarak çalışması beklenen gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır. Her yıl vakıf amaçlarına hizmet etmiş ve çaba harcamış ya da etkin çalışmalar yapacağına inanılan 5 kişi Yönetim Kurulunun ya da üye tam sayısının onda birinin önerisi ile aday gösterilerek kurucular kurucu üyesi olabilir. Kurucular Kurulu her yılın ilk üç ayı içerisinde toplanarak vakfın temel hedeflerini belirler ve bir önceki yılın çalışma ve harcamalarını denetler. Vakıf Kurucular Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

VAKFEDENLER (1990)
Akın Birdal
Alpaslan Berktay (17 Mart 1996 tarihinde istifa etmiştir)
Ata Soyer (19 Mart 2013 tarihinde kaybettik)
Aziz Gürsoy
Bekir Doğanay
Doğan Taşdelen (11 Temmuz 2020 tarihinde kaybettik)
Ergin Atasü (9 Mart 1998 tarihinde kaybettik)
Fevzi Bahattin Argun
Gencay Gürsoy
Haldun Özen (5 Mayıs 2002 tarihinde kaybettik)
Halit Çelenk (5 Mayıs 2011 tarihinde kaybettik)
Haşim Aydıncak
Hüsnü Öndül
İhsan Atar (29 Ekim 2010 tarihinde kaybettik)
İbrahim Emil Çelik Sandalcı (12 Mart 1993 tarihinde kaybettik)
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
Lalezar Mürşitpınar
Leman Fırtına (2 Nisan 2015 tarihinde kaybettik)
Mahmut Tali Öngören (13 Ekim 1999 tarihinde kaybettik)
Mehmet Selim Ölçer
Mehmet Vural
Murat Yetkin
Mustafa Ekmekçi (21 Mayıs 1997 tarihinde kaybettik)
Muzaffer İlhan Erdost (25 Şubat 2020 tarihinde kaybettik)
Nart Bozkurt
Nevzat Helvacı
Nusret Fişek
Okan Akhan
Ömer Faruk Yenigün
Veli Devecioğlu (9 Haziran 2015 tarihinde kaybettik)
Veli Lök
Yavuz Önen
Zeki Tavşancıl

KURUCULAR KURULUNCA SEÇİLEN KURUCULAR
Şahika Yüksel (12 Şubat 1991)
Şükran İrençin (30 Ocak 1994)
Sabri Dokuzoğuz (17 Mart 1996)
Ümit Erkol (29 Mart 1998)
Türkcan Baykal (29 Mart 1998)
Şebnem Korur Fincancı (29 Mart 1998)
Necdet İpekyüz (29 Mart 1998)
Mustafa Çinkılıç (29 Mart 1998)
Yusuf Alataş (29 Mart 1998)
Günseli Kaya (17 Ekim 1999)
Tanıl Bora (17 Ekim 1999)
Sezai Berber (17 Ekim 1999)
M. Sezgin Tanrıkulu (17 Ekim 1999)
Cem Kaptanoğlu (17 Ekim 1999)
Sedat Aslantaş (17 Ekim 1999)
Yücel Sayman (26 Mart 2000)
Lütfi Demirkapı (26 Mart 2000)
Nadire Mater (26 Mart 2000)
Mithat Sancar (26 Mart 2000)
Gül Erdost (26 Mart 2000)
Osman Baydemir (25 Mart 2001)
Metin Bakkalcı (25 Mart 2001)
Berna Arda (25 Mart 2001)
Tahir Elçi (25 Mart 2001 – 28 Kasım 2015 tarihinde katledildi)
Nihat Bulut (25 Mart 2001)
İoanna Kuçuradi (30 Mart 2002)
Sabih Ataç (30 Mart 2002)
Önder Özkalıpçı (30 Mart 2002)
Metin Aksoy (30 Mart 2002)
Muhsin Bilal (30 Mart 2002)
Hürriyet Şener (04 Nisan 2004)
Necmi Erdoğan (04 Nisan 2004)
Turgut Tarhanlı (04 Nisan 2004)
Emirali Türkmen (04 Nisan 2004)
Levent Kutlu (04 Nisan 2004)
Coşkun Üsterci (26 Mart 2005)
Mehmet Antmen (26 Mart 2005)
Nejat Taştan (26 Mart 2005)
Selahattin Demirtaş (26 Mart 2005)
Ülkü Özen (26 Mart 2005)
Özge Yenier Duman (18 Mart 2014)
Barış Yavuz (18 Mart 2014)
Zeki Gül (18 Mart 2014)
Öztürk Türkdoğan (18 Mart 2014)
Ümit Biçer (18 Mart 2014)
Eren Keskin (28 Mart 2015)
Feray Salman (28 Mart 2015)
Mehmet Emin Yüksel (28 Mart 2015)
Müge Yetener (28 Mart 2015)
Nilgün Toker (28 Mart 2015)
Feride Aksu Tanık (5 Eylül 2020)
Ümit Efe (5 Eylül 2020)
Kerem Altıparmak (5 Eylül 2020)
Gülseren Yoleri (5 Eylül 2020)
Murat Aba (5 Eylül 2020)
Alaz Erdost (05 Eylül 2020)
Canan Korkmaz (17 Haziran 2023)
Hüseyin Küçükbalaban (17 Haziran 2023)
Saadet Erdem Kalyoncugil (17 Haziran 2023)
Ali Serdar Tekin (17 Haziran 2023)
Sevim Çiçek (17 Haziran 2023)

 

ETİK KURULUMUZ

Gerçekleştirmek istediğiniz bilimsel çalışmalar için Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Kurulu’na başvurabilirsiniz

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Kurulu, TİHV bünyesindeki Tedavi ve Rehabilitasyon projelerinin uygulanması ile ilgili başvuruları etik açıdan değerlendirmek,  TİHV işleyişi sırasında gereksinim duyulan konular üzerinde etik görüş oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Bu kurul “etik, psikiyatri, psikoloji, felsefe, hukuk, sosyoloji gibi disiplinler göz önünde tutularak” toplam 5 üyeden oluşur ve bu üyeler TİHV Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi,  Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Ancak sürekliliğin sağlanması ve deneyimlerin aktarılması için görev süresi bitiminde üç üye kurul üyeliğini sürdürür. TİHV YK süresi sona eren üyeleri yeniden görevlendirebilir.

TİHV Etik Kurulu’nun etkinlik alanı aşağıdaki gibidir:

–  Etik Kurul’a sunulan çalışmalar ve araştırma projeleri için etik açıdan görüş bildirmek,

–  TİHV Yönetim Kurulu’nun gereksinim duyduğu konularda etik açıdan görüş oluşturmak,

–  TİHV’e bağlı merkezlerde belgeleme sürecindeki sorunları etik açıdan değerlendirmek,

–  TİHV’ in günlük klinik uygulamalarını etik açıdan irdelemek,

–  Zedelenmeye açık gruplar arasında kabul edildiği için araştırma bağlamında daha özenle korunmaları gereken  “çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar, tutuklular, mülteciler, işkenceye maruz kalanlar vb.” gruplara yönelik ilkeler geliştirmektir.

Etik Kurulu, en az 3 üye ile toplanarak yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Gerek duyulması halinde olağan dışı toplantılar da düzenlenebilir. Araştırma ve bilimsel yayınlar için, kurul dışından uzman görüşü alınabilir. Sunulan araştırma projelerini en geç 2 ay içerisinde değerlendirir. Kararlarını oy çokluğu ile alır, ancak farklı düşünceler gerekçeli olarak kararda ayrıca belirtilir. Karar defterlerinde bu muhalefet şerhi bulunabilir. Bu şerh Yönetim Kurulu’na sunulan raporda da korunur. Tüm çalışmaları yıllık rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunulur.

TİHV’in 2015-2018 dönemi Etik Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Nilgün TOKER, Berna ARDA, M. Emin ÖNDER, Türkan SANCAR ve Hüsnü ÖNDÜL.

Ayrıntılı bilgi için TİHV Etik Rehberini buradan edinebilirsiniz.

TİHV Etik Kurul Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz.

VAKIF SENEDİMİZ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Resmi Senedini  indirmek için tıklayınız.

 

TEMEL BELGELERİMİZ

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Tutum Belgesi indirmek için tıklayınız.

DESTEKÇİLERİMİZ

Göster Gizle