VAKIF SENEDİ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI VAKIF SENEDİ

Kuruluş:

Madde 1) İnsan Hakları Derneği tüzüğünün 3. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak “Türkiye İnsan Hakları Vakfı” adı altında bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın Adı, Merkez, Yurtiçi ve Yurtdışı Şube ve Temsilcilikleri:

Madde 2) Vakfın adı bu vakıf senedinde “Türkiye İnsan Hakları Vakfı”dır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kısa adı “TİHV” dir.

a) “Vakıf” sözcüğü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tüzel kişiliğini, “Vakıf Senedi” deyimi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na ait bu vakıf senedini, “üye” sözcüğü vakıf senedi hükümlerine göre vakfa üyeliği devam edenleri, “Dernek” sözcüğü İnsan Hakları Derneği’ni ifade eder.

b) Vakfın yönetim merkezi Ankara’dadır. Vakıf Merkezinin adresi Mithatpaşa Caddesi 49/11-12 Kızılay Ankara’dır.

c) Vakıf yönetim merkezi adresinin değişmesi vakıf senedinde değişiklik gerektirmez. Adres değişikliği ilgili makama bildirilir.

d) Vakıf, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında ve yurtiçinde şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.

Amaç ve Hizmet Konuları:

Madde 3) Vakıf insan hak ve özgürlükleri konusunda yayın ve dokümantasyon yapar, bilimsel araştırma, eğitim yapar, süreli ya da süresiz yayın faaliyetinde bulunur.

Vakıf uluslararası insan hakları belgelerinde ve iç hukukumuzda tanımlanan tüm insan haklarının korunması, hakları ihlal edilenlere ve yakınlarına destek sunulması, bu gibi ihlallerin önlenebilmesi ve sonlandırılması için olanakları ölçüsünde her türlü yasal faaliyette bulunur. Bu faaliyetler; hak ihlaline uğramış kişilerin ve yakınlarının doğrudan tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin olabileceği gibi ihlale uğramış olan mağdur ve yakınlarına sosyal destek ve hukuk desteği sunmak şeklinde tezahür edebilir. Bu kapsamda vakıf bünyesinde gerekli araştırma, eğitim, sağlık kurumları kurar, işletir, işlettirir.

Hukuksal Durum ve İşlemler:

Madde 4) Vakıf, amacına ulaşmak için;

a) Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

b) Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,

c) Vakıf marvarlığına dahil bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,

d) Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşuluyla, alınacak bağış, vasiyet, satın alma ve benzeri yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye, tasarrufta bulunmaya ve harcamaya,

e) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektirdiğinde bunları satmaya,

f) Vakıf; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım almaya, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunmaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler hazırlamaya ve yürütmeye,

g)Amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına dahil değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin ithalatına ayırmaya,

h) Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayrı ayni haklarını kabule,

i) Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet , diğer güvenceleri vermeye,

j) Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

k) Vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak amaca uygun işletmeler ve şirketler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

l) Vakıf, amacına uygun olarak, yönetim kurulunun uygun gördüğü kişi ve kuruluşlara nakdi veya ayni yardımda bulunmaya,

m) Vakıf; yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmaya

n) Vakıf, hak ve menfaatlerinin korunması ve takibinde veya hukuki yardım gereken durumlarda idari veya yargısal her nevi ve derecedeki merciler önünde Vakfı temsil etmeye veya ettirmeye, Vakfın amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak dava açmaya veya bu münasebet dolayısıyla açılan davalardan dolayı husumete ehil olarak davaya katılmaya,

o) Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri, adına işletmeyi yürütmeye, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakfın Organları:

Madde 5) Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf Kurucular Kurulu

b) Vakıf Yönetim Kurulu

c) Vakıf Danışma Divanı

d) Vakıf Denetçileri

Vakıf Kurucular Kurulu:

Madde 6) Vakıf Kurucular Kurulu aşağıda sıralanan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

a- Bu resmi senet altında ad ve imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

b- İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri,

c- Kurucular Kurulunun vakıf amaçlarına hizmet etmiş ve çaba harcamış ya da etkin çalışmalar yapacağına inanılan gerçek kişiler arasından her yıl seçeceği en fazla 5 kişi.

Bu kişiler Yönetim Kurulunun ya da üye tam sayısının onda birinin önerisi ile aday gösterilirler.

d- Vakıf Kurucular Kurulunun üye tam sayısı bu maddenin b bendinde belirtilenler hariç olmak üzere 100’ü geçemez.

e- Gerçek kişi vakfedenlerden birisi, ölüm ya da ayrılma durumunda yerini almasını istediği iki gerçek kişinin adını önceden yazılı olarak bildirmişse, Vakıf Kurucular Kurulu, bu iki kişiden birini kurucular kurulu üyeliğine seçer. Vakfeden yazılı aday belgesi bırakmadığı taktirde seçim bu maddenin c bendindeki esaslara göre yapılır.

f)  Vakıf Kurucular Kurulu bu resmi senetle görevli bulunduğu konularda karar almak amacıyla Vakıf Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yılın ilk altı ayı içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Başkanlık divanı, Kurucular Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşur. Vakıf Kurucular Kurulu katılanların çoğunluğu ile karar alır.
Vakıf Yönetim Kurulu:

Madde 7) Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Kurucular Kurulu’arasından üç yıl için seçilen 9 asıl üyeden oluşur. Aynı toplantıda 5 de yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin boşalması durumunda oy sıralaması gözetilerek yedek üyeler göreve çağrılır.

Vakıf Yönetim Kurulu Toplantısı ve Karar İlkeleri:

Madde 8) Vakıf Yönetim Kurulu en geç üç ayda bir olağan olarak toplanır. Vakıf denetçilerinin oybirliğiyle alacağı karar ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin oy çokluğunun oluşturduğu yazılı istek üzerine Vakıf Yönetim Kurulu olağanüstü olarak toplanabilir. Karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında açık oyla bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 9) Vakıf Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakıfın amaç ve hizmet konuları hakkında karar almak,

b- Vakıf resmi senedinde yapılması gerekli değişiklikleri hazırlamak ve Vakıf Kurucular Kurulu onayına sunmak,

c- Vakıf resmi senedi gereği ve ayrıca gereksinme duyulacak yönetmelikleri onaylamak,

d- Vakfın taşınmaz malları hakkında gereken her türlü kararı almak,

e- Vakıf Kurucular Kurulu karar ve önerilerini uygulamak,

f- Vakfı temsil etmek ve dereceleri ile birlikte yetkili imzaları saptamak,

g- Yıllık hizmet programını, bütçe ve planı hazırlamak,

ğ- Yıllık çalışma raporunu, bilanço ve gelir gider çizelgesini düzenlemek,

h- Vakıf Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,

ı- Vakfın yönetim ve parasal işlerini yürütecek görevlileri atamak ve gerektiğinde görevlerine son vermek,

i- Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin komiteler kurmak, çalışma yöntem ve kurallarını saptamak, raporları hakkında karar vermek,

j- Vakıf Danışma Divanı Üyelikleri için seçim yapmak,

k- Vakıf resmi senedinde gerekli değişiklik tasarısını hazırlayıp Vakıf Kurucular Kurulu’nun onayına sunmak

l- İl ve ilçelerde temsilcilikler açmak,

m- Vakıf resmi senedinin 4. maddesinde belirtilen işlemleri yapmak.

Vakıf Danışma Divanı:

Madde 10) Vakıf Danışma Divanı, Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin önerdiği bilim, eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi, maliye, teknik, sosyal ve halkla ilişkiler alanlarında deneyimli ve bilgili aday kişiler arasından, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her alanı temsilen seçilen 5’er üyeden oluşur. Vakıf Danışma Divanı Üyeleri, Vakıf Kurucular Kurulu Üyeleri arasından ya da vakıf dışından seçilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu eski başkanları divanın doğal üyesidirler.

Divanın üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan yerine Vakıf Yönetim Kurulunca seçim yapılır ve seçilen, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Vakıf Danışma Divanı, başkanının ya da Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan toplanır. İlk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Vakıf Danışma Divanı Görev ve Yetkileri:

Madde 11)

a- Vakıf Yönetim Kurulunca verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak,

b- Vakfın amacı ve hizmet konularıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yaparak Vakıf Yönetim Kuruluna raporlar vermek, önerilerde bulunmak,

c- Vakıf resmi senet değişikliği tasarıları ve vakıf yönetmelikleri tasarılarını incelemek ve görüşlerini bildirmek.

Vakıf Denetçileri:

Madde 12) Vakfın Denetçileri, Vakıf Kurucular Kurulu tarafından seçilen üç kişiden oluşur. Aynı toplantıda 2 de yedek üye seçilir. Vakıf Denetçileri, Kurucular Kurulu Üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir.

Vakıf Denetçilerinin görev süresi üç yıldır. Denetçiliklerin boşalması durumunda oy sıralaması gözetilerek yedek üyeler göreve çağrılır.

Vakıf Denetçilerinin Toplantı ve Karar İlkeleri:

Madde 13) Vakıf Denetçileri ilk ortak toplantılarında, bir başkan ve bir sözcü seçerler.

Vakıf Denetçileri ayrı ayrı çalışabilecekleri gibi en az üç ayda bir toplanırlar ve gereken kararları alırlar. Ortak toplantıların toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Vakıf Denetçilerinin Görev ve Yetkileri:

Madde 14)

a- Her üç ayda bir defterler ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Yönetim Kuruluna vermek,

b- Her yıl bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu Vakıf Yönetim Kuruluna vermek,

c- Yıllık bütçe ve plasman planı hakkında görüşlerini ortak bir raporla Vakıf Yönetim Kuruluna bildirmek,

d- Gerektiğinde Vakıf Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Vakıf Merkez Örgütü:

Madde 15) Vakıf merkez örgütü, Vakıf Yönetim Kurulunca atanacak yetkili yönetici yönetiminde yeteri kadar yönetim, mali ve teknik personelden oluşur.

Vakıf merkez örgütü kadrosu, görev ve yetkileri ile sorumlulukları ve özlük hakları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir yönetmelik ile belirlenir.

Çalışma Dönemi:

Madde 16) Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinden itibaren başlar.

Vakfın Malvarlığı:

Madde 17) Vakfa, kuruluşta özgülenen mallar, paralar ve haklar toplam 50.000.000 TL’dir.

Vakfın Gelirleri:

Madde 18-

a- Yıllık plasman gelirleri,

b- Vakıf resmi senedinin 4. maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler,

c- Vakfa yapılacak vakıf amacına uygun şartlı ve şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar,

ç- Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,

d- Vakfın sahibi ya da ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler,

e- Vakfın taşınır ve taşınmaz satışları ile menkul değerlerinden elde edeceği kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından elde edilecek gelirler,

f- Yayımcılık gelirleri,

g- Diğer her türlü gelirler.

Temsil ve İmza Yetkisi:

Madde 19) Vakfı temsilen, taahhüt ve ilzam edecek belge ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili görevliler ile imza dereceleri Vakıf Yönetim Kurulunca saptanır.

Vakıf Mallarında Değişiklik:

Madde 20) Vakıf amaç ve hizmet konularına özgülenmiş olup ve vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değişme ve rantabilitesini büyük ölçüde ve sürekli yitirme durumuna düşerlerse, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda yer alan yöntem ve ilkelerle satılabilirler.

Taşınmaz mallar ile pay senetleri ve tahviller Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile paraya çevrilebilirler.

Resmi Senette Değişiklik:

Madde 21) Senet, Vakıf Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Vakıf Kurucular Kurulu vakfedenler tam sayısının 3/4’ünün toplantıda hazır bulunması durumunda salt çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. İlk toplantıda, çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılan vakfedenler sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile senet değiştirilebilir.

Senet değişikliğine ilişkin öneri, tasarı ve gerekçesi on beş gün öncesinden vakfedenlere gönderilmedikçe Vakıf Kurucular Kurulunda görüşülemez.

Dağılma ve Dağıtma Kurulu:

Madde 22) Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Kurucular Kurulunun kararı ile vakıf dağıtılır ve Vakıf Yönetim Kuruluna yetkili As.Huk.Mah.’ne başvurarak dağılmanın tescilini isteme görevi verilir.

Mahkemece istek tescil edilirse, karar tarihindeki Vakıf Yönetim Kurulu “Dağıtma Kurulu” adıyla dağıtmanın sonuna kadar görev yapar.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğin sona ermesinden sonra düzenlenecek “Dağıtma Bilançosu” gereğince mal ve hakları İnsan Hakları Derneği’ne devredilir.

Yönetmelik:

Madde 23) Bu vakıf resmi senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler Vakıf Yönetim Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Hüküm Eksikliği:

Madde 24) Bu vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Medeni Yasa, 5737 SAYILI Vakıflar Kanunu ve vakıflar hakkındaki yönetmelik (vakıflar yönetmeliği) hükümleri uygulanır.
Yürürlük:

Madde 25) Bu vakıf resmi senedi As. Huk. Mah.’nin tescile ilişkin kararının tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

Vakfedenler ve Vakfettikleri Malvarlığı:

Madde 26) Bu vakfı kuran vakfedenler ile vakfettikleri miktarlar aşağıda gösterilmiştir:

1- İHD Genel Merkezi, 18.000.000 TL

2- Nevzat Helvacı, 1.000.000 TL

3- Leman Fırtına, 1.000.000 TL

4- Akın Birdal, 1.000.000 TL

5- Mustafa Ekmekçi, 1.000.000 TL

6- Mahmut Tali Öngören, 1.000.000 TL

7- Ata Soyer, 1.000.000 TL

8- Mehmet Selim Ölçer, 1.000.000 TL

9- Aziz Gürsoy, 1.000.000 TL

10- Ergin Atasü, 1.000.000 TL

11- Fevzi Bahattin Argun, 1.000.000 TL

12- İhsan Atar, 1.000.000 TL

13- Halit Çelenk, 1.000.000 TL

14- Haldun Özen, 1.000.000 TL

15- Gencay Gürsoy, 1.000.000 TL

16- Veli Lök, 1.000.000 TL

17- Veli Devecioğlu, 1.000.000 TL

18- İbrahim Emil Çelik Sandalcı, 1.000.000 TL

19- Bekir Doğanay, 1.000.000 TL

20- Ömer Faruk Yenigün, 1.000.000 TL

21- Murat Yetkin, 1.000.000 TL

22- Haşim Aydıncak, 1.000.000 TL

23- Lalezar Mürşitpınar, 1.000.000 TL

24- Doğan Taşdelen, 1.000.000 TL

25- Okan Akhan, 1.000.000 TL

26- Hüsnü Öndül, 1.000.000 TL

27- Muzaffer Erdost, 1.000.000 TL

28- Alpaslan Berktay, 1.000.000 TL

29- Zeki Tavşancıl, 1.000.000 TL

30- Nart Bozkurt, 1.000.000 TL

31- Yavuz Önen, 1.000.000 TL

32- Mehmet Vural, 1.000.000 TL

33- Nusret Fişek, 1.000.000 TL

Çeşitli Hükümler:

Madde 27) Türkiye İnsan Hakları Vakfı süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 28) Vakfın tescili ya da amacına göre tescili mümkün olmadığı durumunda vakfın mameleki, menkul ve gayrımenkulleri ve paraları vakfın kurucularından İnsan Hakları Derneği’ne devrolunur.

Madde 29) Vakıf kuruluş amacına uygun diğer vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Madde 30)

Madde 31) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar tüzüğünün 37. maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

Geçici Madde) Vakıf senedinde belirtilen şartlar dahilinde ilk yönetim kurulu teşkil edilinceye kadar aşağıda adları yazılı kişiler geçici yönetim kurulunu oluştururlar:

1. Okan Akhan

2. İhsan Atar

3. Gencay Gürsoy

4. Veli Lök

5. Yavuz Önen

6. Hüsnü Öndül

7. Mahmut Tali Öngören

8. Haldun Özen

9. Ata Soyer

[1]Vakıf Senedi Ankara 4. Noterliğinde 02.10.1989 tarihi ve 39246 yevmiye numarasıyla kayıtlıdır. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.02.1990 tarihli, E:1989/797, K:1990/90 sayılı kararıyla ve Ankara 4. Noterliği’nin 07.02.1990 tarihli, 5700 yevmiye numaralı evrakıyla, TİHV tarafından yapılan değişiklik senedi düzenlemesi dikkate alınarak, tescil edilmiştir. İlgili tüzüğün 13. maddesi gereğince özeti 30.12.1990 tarihli, 20741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2]Vakıf Senedi değişikliği Ankara 34.Noterliği’nde 26.10.1997 tarihi ve 41731 yevmiye numarasıyla kayıtlıdır.  22.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.12.1997 tarihli, E:1997/768, K:1997/795 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

[3]Vakıf Senedi değişikliği Ankara 11.Noterliği’nde 27.05.2003 tarihi ve 8202 yevmiye numarasıyla kayıtlıdır.  17.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.05.2003 tarihli, E:2002/968, K:2003/368 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

[4]Vakıf Senedi değişikliği Ankara 13.Noterliği’nde 27.10.2003 tarihi ve 45649 yevmiye numarasıyla kayıtlıdır.  15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.02.2009 tarihli, E:2008/415, K:2009/29 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

[5]Vakıf Senedi değişikliği Ankara 54.Noterliği’nde 12.Nisan2016 tarihi ve 15837 yevmiye numarasıyla kayıtlıdır.  3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01.12.2016 tarihli, E:2016/215, K:2016/315 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

TİHV Vakıf Senedini pdf olarak indirmek için tıklayınız.