MENÜ
ANA SAYFA
x

İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi

Projenin amacı, kamusal hayatın insan haklarının kurucu rolü temelinde tahkim edilmesine katkı sağlamaktır. Proje, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) iş birliğinde yürütülmekte; Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmektedir. Projenin ana hedefi, özellikle yerelleri esas alarak insan hakları hareketinin zorlu bir ortamda dönüştürücü etki yaratabilme kapasitesini artırarak ve insan haklarını savunma hakkının gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak insan hakları mücadelesinin güçlendirilmesidir. Faaliyet süresi 42 ay olan proje, 1 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir.

Projenin Amaç ve Hedefleri

Projenin tasarımı, yerel ve bölgesel düzeylerden başlayıp ulusal düzeye yükselen, insan hakları ortamının tahkimi için kolektif eylem oluşturmayı amaçlayan ve insan hakları hareketinin tabanını hedef alan bir mantık etrafında şekilleniyor.

Projenin nihai amacı, kamusal hayatın insan haklarının kurucu rolünü temelinde tahkim edilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, projenin 2 ana hedefi bulunmaktadır:

Hedef 1: İnsan hakları hareketinin zorlu bir ortamda dönüştürücü etki yaratabilme kapasitesini artırmak. Bu hedef doğrultusunda,

  1. İnsan hakları savunucularının bilgi ve becerilerinin artırılması; yerel ve ülke çapındaki aktörler arasındaki dayanışma ve koordinasyonun güçlendirilmesi,
  2. İnsan hakları örgütlerinin operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi,
  3. Yeni araçlar ve aktörlerin harekete dahil edilmesi hedeflenmektedir.

Hedef 2: İnsan haklarını savunma hakkının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak. Bu hedef doğrultusunda,

  1. Baskı ve tehditlere maruz kalan insan hakları savunucularının korunmasını ve desteklenmesi,
  2. İnsan haklarını savunma hakkının ihlallerinin önlenmesi için toplumsal ve uluslararası dinamiklerin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Kapsamı

İnsan hakları hareketinin güçlendirilmesi, devletin sivil toplumu zayıflatacak bir şekilde ve gücü daha fazla tekelleştirme yönündeki mevcut eğilimi karşısında hayatidir. Bu ihtiyaç ışığında proje, doğrudan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışan sivil toplum örgütlerini (hem çalışmaları birden çok alanı ve birden çok bölgeyi kapsayan daha büyük insan hakları kuruluşlarını hem de belirli bir hak alanında yerel düzlemde faaliyet sürdüren daha küçük kurumları) ve insan hakları savunucularını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Türkiye’nin hemen her bölgesinden hak mücadelesinin farklı alanlarından ve çeşitli meslek grupları ve disiplinlerden çok sayıda aktörün katılımıyla yürütülecek olan proje kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van’da Bölgesel Dayanışma ve İş Birliği Grupları oluşturulmuştur. Bu grupların kolaylaştırıcılığı ile insan hakları aktörlerini ve çalışmalarını güçlendirme faaliyetleri (eğitim ve destek programları), insan hakları hareketine yeni araçların ve aktörlerin dahil edilmesi çalışmaları (dayanışma ağları kurma, medya çalışmaları vb.), insan haklarını savunma hakkının kullanımını destekleme çalışmaları (ülke içinde ve uluslararası çapta savunuculuk faaliyetleri) ana başlıklarında çeşitli programlar hayata geçirilecektir.

Destek Programları: Tehdit ve baskılara maruz kalan hem kurum hem de birey olarak insan hakları savunucularına, finansal, hukuki, süpervizyon ve psikososyal destek ile mesleki ve kişisel gelişim programları kapsamında destek sunulacaktır. Finansal destek programlarının amacı, hak örgütlerine kurumsal destek sağlanması ve çalışmalarının kolaylaştırılması yoluyla insan hakları savunucularının ve örgütlerinin faaliyetlerini yürütme kapasitelerinin artırılmasıdır.

Faaliyetler: Eğitimler, forumlar, yaz okulu gibi programlar yoluyla hak savunucularının teknik bilgi ve becerileri artırılacak; insan hakları hareketinin kullanımdaki araç ve platformların geliştirilmesi, hak mücadelesinin tabanının genişletilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde savunuculuk ve medya çalışmaları yürütülecektir.

Yayınlar: Savunuculuk ve medya çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kamuoyunda yaygınlaştırılmak üzere, bilgi notları, raporlar vb. çıktılar üretilecektir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için ihs.tihv.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.