1 Şubat 2012 tarihi ile Van’da uygulamaya başlanan on sekiz aylık ‘Mülteci, Sığınmacı ve Uluslararası Korunmaya Muhtaç Diğer Kişilerin Sosyal Haklarının Etkin Koruması’ projesinin ana hedefi Türkiye’de dikkatle ele alınması gereken bir konu olan uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin (özellikle sığınmacı ve mültecilerin) sosyal haklarının, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası insan hakları standartları uyarınca korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Proje Hedefleri:

ü  Mülteci ve sığınmacıların sosyal haklarına erişimlerinin arttırılması

ü  Mülteci ve sığınmacıların sosyal haklarının yasal standartlarının ve uygulamasının iyileştirilmesine katkı sağlanması;

ü  İşkence gören mülteci ve sığınmacıların tedavilerine ve işkence olgularının raporlanmasına katkı sağlanması;

ü  Kamuoyunun mülteci ve sığınmacıların problemlerine duyarlığının ve mülteci ve sığınmacılarla ilişkisi olan kişi ve kurumların bilincinin arttırılması hedeflenmektir.

Proje Faaliyetler

1.Van’da sığınmacı ve mültecilere sosyal haklarına erişimleri konusunda danışma ve destek hizmeti sunulması:

Van ilinde bulunan “Mülteci Danışma ve Destek Merkezi’nde merkeze başvuranlara (telefonla veya şahsen); (a) İltica prosedürü ile ilgili bilgi verilecek ve yol gösterilecektir, (b) Gönüllü ve profesyonel avukatlar yardımı ile sığınma prosedürüne ulaşmaları için hukuki danışmanlık verilecektir, (c) Sosyal haklarına erişimleri konusunda danışmanlık yapılacaktır, (d) Sınırlı sayıda sığınmacı ve mülteciye psikososyal destek hizmeti sağlanacaktır.

Sığınmacı ve mültecinin sağlık hizmetinden yararlanması için öncelikle merkezde bulunan doktorumuz tarafından ilk değerlendirmesi ve gerekli birimlere yönlendirmeleri yapılacaktır.

2. İşkence gören mülteci ve sığınmacılara tedavi hizmeti ve işkence iddialarının raporlanması konularında destek sağlanması

İşkence gören mülteci ve sığınmacılara tedavileri için Van Danışma ve Destek Merkezinde bir Sağlık Ünitesi kurulacaktır.

Sağlık birimimizde işkence gördükleri iddiasında bulunan sığınmacı ve mültecilerin ilk değerlendirilmeleri bu birimde bulunan doktor tarafından yapılacaktır. Yapılan ilk değerlendirme sonrasında başvurunun psikolojik değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuruyu gören doktorların yapacağı değerlendirmeler ışığında başvuru ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.

3. Van ve Ağrı illerinde bulunan sağlıkçılara yönelik eğitim

Bu aktivite çerçevesinde 20 sağlık çalışanına işkence görenlerin tedavi, rehabilitasyonu ve fiziksel ve psikolojik değerlendirmeleri, işkencenin değerlendirilmesi ve raporlanması ve Türkiye’de sığınma sistemi konusunda eğitim verilecektir.

Proje kapsamında oluşturulacak olan Sağlık Ünitesinin Van ilinde bulunması ve Ünitenin Van ve Ağrı illerinde bulunan sığınmacı ve mültecilerle ilgilenmesi nedeniyle eğitim Van ve Ağrı ilinde bulunan sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşecektir. Gerekli görüldüğü takdirde diğer illerden de sağlık çalışanlarının katılımı gözetilecektir.

TOSAD ve bzfo işbirliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim üç eğitimci (Türkiye’deki sığınma sistemi uzman, İstanbul Protokolü eğitmeni ve bzfo tarafından belirlenecek bir eğitmen) tarafından verilecektir.

4. Kamuoyu duyarlılığının arttırılması faaliyetleri

Kamuoyunda farkındalığın artırılması ve toplumun konuya daha duyarlı hale gelmesi bu alanda çalışan kişi ve kurumların daha fazla güçlenmesi için mevcut kişi, kurum ve STKlarla birlikte çalışılacaktır. Bu nedenle projenin diğer aktivitelerinden elde edilen veriler yaygın ve yoğun olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyu duyarlılığının arttırılması kapsamında 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ve diğer etkinliklerde kullanılmak üzere mültecilerin sosyal haklarına erişimde yaşadıkları problemleri ve işkence gören mültecilerin durumları vb. konuları içeren broşür, kitapçık, poster vb yazılı materyaller hazırlanacaktır. Ayrıca mültecilerin sosyal haklarına erişimleri konusunda basın toplantıları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Sığınmacı ve mültecilerin sosyal hakları ile ilgili Türkçe, Farsça, Kürtçe ve Arapça dillerinde broşürler hazırlanacaktır.

3

Paylaş